Wystawa Hradec Králové PDF Drukuj Email
W dniach 13-21 lutego w czeskim mie¶cie Hradec Králové odby³a siê po raz dziewi±ty wystawa akwarystyczna. Ilo¶æ zbiorników zaprezentowana przez czeskich akwarystów nie by³a imponuj±co du¿a, lecz ich aran¿acje oraz zaprezentowane gatunki ryb by³y na bardzo wysokim poziomie. Ze wzglêdu na bardzo bliskie po³o¿enie Hradec Králové od granic naszego kraju polecam odwiedzenie wystawy w 2011r.

 


Zachêcam do obejrzenia fotorelacji:


fot: Micha³ Sikora (Aigel) i
Agata Koziarska (Franca81)

 

Opisane Gatunki

NOWO¦CI


 

Copyright © 2001-2015 by Aqua Wiadomosci
Korzystanie z Serwisu oznacza zgodê na wykorzystywanie plików cookie. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ w Polityce cookies